kriostymulacja

Masaż lodem – kriostymulacja czy ochładzanie?

Ważne pytanie, ponieważ rozróżnianie kriostymulacji od ochładzania ma istotne znaczenie w leczeniu świeżych urazów oraz w rehabilitacji pourazowej. Oczywiście właściwa aplikacja zimna zależy w dużej mierze od praktyki i wiedzy terapeuty, jednak istnieją możliwości obiektywizacji zabiegu.

Ochładzanie

Ochładzanie to niestymulacyjne techniki powolnego odbierania ciepła przez dłuższy czas 15-30 minut, najczęściej aplikowane w powtarzalnych cyklach. Ilość odebranego ciepła, jak i penetracja zimna w głąb tkanek, jest podczas ochładzania dużo większa niż podczas kriostymulacji ze względu na długi czas działania zimna.

Ochładzanie powoduje spowolnienie metabolizmu ochładzanych tkanek, zahamowanie rozwinięcia się stanu zapalnego oraz zmniejszenie krwawienia z uszkodzonych tkanek.

Ochładzanie jest pomocne w leczeniu ostrych stanów zapalnych. Nie jest wskazane w leczeniu przewlekłych stanów zapalnych i stanów przeciążeniowych narządów ruchu, które w celach naprawczych potrzebują podwyższonego metabolizmu.

Najpopularniejszymi sposobami ochładzania są owijania mokrymi prześcieradłami, termożele, nadmuchy schłodzonym powietrzem i okłady lodowe – aplikowane zawsze z użyciem warstwy izolacyjnej między skórą i lodem. Słynna procedura leczenia świeżych urazów P.R.I.C.E. (Protection, Rest, Ice, Compression, Elevation) wykorzystuje oczywiście technikę powolnego i długotrwałego ochładzania.

Kriostymulacja

Kriostymulacja to stymulacyjne techniki intensywnego odbierania ciepła w krótkim czasie ok. 3 minut. Najczęściej aplikowane w powtarzalnych cyklach.

Kriostymulacja powoduje odruchowe pobudzenie mikrokrążenia i przyspieszenie metabolizmu w wyniku czego dochodzi do procesów naprawczych tkanek.

Kriostymulacja jest pomocna w leczeniu i rehabilitacji stanów przeciążeniowych narządów ruchu oraz przy przewlekłych uszkodzeniach. Nie jest wskazana w ostrych stanach zapalnych.

Najszybszym, najbardziej stymulującym sposobem oziębiania jest woda z lodem. W lodowatej kąpieli odbieranie ciepła tkankom jest kilkadziesiąt razy większe niż w komorze kriogenicznej, w której powietrze ma ok. -120°C. To samo dotyczy kriostymulacji miejscowej, do której zalicza się m.in. masaż lodem. Jak widać, szybkie odebranie dawki ciepła nie musi wiązać się z tzw. temperaturami krańcowymi. (Więcej na ten temat w artykule Kriokomora czy przerębel)

Kriostymulacja powoduje znaczny wzrost ukrwienia tkanek, co sprzyja lepszej przemianie materii i w rezultacie szybszej eliminacji nagromadzonych szkodliwych produktów przemiany materii. Poprawia się też przepływ i oczyszczanie chłonki w układzie limfatycznym. Efektem zabiegów kriostymulacji jest ogrzanie tkanek, uznawane za o wiele korzystniejsze niż ogrzanie energią z zewnątrz.

Masaż lodem

Masaż lodem charakteryzuje się bardzo szybkim tempem odbierania ciepła. Zgodnie z wcześniej cytowanymi definicjami kriostymulacji, czas obniżenia temperatury skóry z 30,04°C do 14,26°C zaledwie po 1 minucie masażu lodem klasyfikuje ten sposób wymiany ciepła do technik kriostymulacji.

1-minutowy masaż lodem okolicy mięśnia czworogłowego uda → źródło zdjęć

Kriostymulacyjny zabieg masażu lodem składa się z dwóch etapów tworzących zjawisko tzw. gry naczyniowej. W pierwszym etapie podczas masażu lodem dochodzi do intensywnego odbioru ciepła który można rozpoznać po krótkotrwałym zbieleniu skóry na skutek zwężenia powierzchownych naczyń krwionośnych i co wywołuje pierwszą fazę gry naczyniowej. Po zabiegu powstaje czynna powierzchnia przekrwienia z wyraźnym odgraniczeniem od powierzchni skóry nie objętej zabiegiem, co jest drugą fazą gry naczyniowej.

Podział krioterapii

KRIOTERAPIA [gr. krýos „lód”, „zimno” + gr. therapeía „leczenie”]

Termin krioterapia obejmuje wszystkie metody leczenia za pomocą niskich temperatur. Z powodu dużego uogólnienia termin jest zawłaszczany do określania poszczególnych metod obniżania temperatury tkanek w sposób zawężający jego znaczenie. Szczególnie, rozbieżności powstają przy próbach zawłaszczania pojęcia krioterapii do tylko pewnych przedziałów temperatur bez uwzględniania intensywności sposobów wymiany ciepła, o czym była mowa powyżej.

Rozwiązaniem tych rozbieżności jest precyzujący podział krioterapii na kriochirurgiękriostymulację i ochładzanie ze względu na ich wykluczające się lecznicze zastosowania. Każdy z tych trzech sposobów wymiany ciepła wymaga innych technik aplikacyjnych.

Cel
zabiegu

Dawka
zimna

Moc
zimna
na cm2

Tempo
schła-dzania

Czas
trwania
zabiegu

Temp.
skóry

Głębokość
penetracji
temp. w
  tkance

Czas utrzym.
niskiej
temp.

kriochirurgia

zamrażanie,
niszczenie
tkanki

mała

bardzo duża

bardzo duże

bardzo krótki

-2°C do -190°C

od kilku mm do kilku cm

kriosty-mulacja

wzrost
przepływu
krwi,
zwiększe-
nie metabo-
lizmu

średnia

średnia

duże

krótki ok. 3 minut, cykle

max ok. 0°C

płytka

krótki

ochładzanie

utrzymanie obniżonej temp.
tkanki

duża

mała

małe

długi ok. 15-30 minut, cykle

powyżej 0°C

głęboka

długi

Według prof. K. Spodaryka podstawowe znaczenie dla osiągnięcia założonego efektu biologicznego (terapeutycznego) mają:

  • tempo schładzania, tj. czas osiągania niskiej temperatury w tkance,
  • temperatura osiągnięta w tkance,
  • czas utrzymywania się niskiej temperatury w tkance.
Oczywiście różne środki kriogeniczne zarówno te nowoczesne jak i tradycyjne, w zależności od sposobów ich aplikacji, mogą być stosowanie zarówno jako metody niestymulacyjne (ochładzanie) lub stymulacyjne (kriostymulacja). Dlatego pojęcie „mocy” zabiegu zależy przede wszystkim od celu jego zastosowania. Więcej o wskazaniach i przeciwwskazaniach w artykule Masaż lodem, krioterapia miejscowa, wskazania i przeciwwskazania

Piśmiennictwo:

  1. Balneologia Polska 1/2006, s. 64-67
Krio-Star Sp. z o.o.

Ul. Chrobrego 41
31-431 Kraków

Newsletter

© Krio-Star 2024